Те, що ми знаємо – обмежене, те, чого ми не знаємо – нескінченне. (П’єр Симон Лаплас)

Конспекти уроків фізики 7 клас

Календарно-тематичне планування

з\п
Дата
Тема уроку
Матеріал підручника
    Примітка
1

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінетіФізика як природнича наука. Пізнання природи. (7+1 год.)
2/1

Фізика як фундаментальна наука про природу. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками. Фізика як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища.

§1-2


3/2

Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Початкові відомості про будову атома.
§2-3


4/3

Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
§4


5/4

ІТБ. Л. р. № 1.  «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу»
§4
ЛР № 1


6/5

ІТБ. Л. р. № 2. «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів»
§4
ЛР № 2


7/6

ІТБ. Л. р. № 3. «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами»
§4
ЛР № 3


8/7

Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.
§5


9/8

Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»


10

Навчальний проект №1.Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи щодо прояву й впливу фізичних явищ на здоров’я й безпеку життєдіяльності, вирішення проблем довкілля, ощадного використання природних ресурсів тощо.


Механічний рух (17 год)
11/1

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка.
§6

12/2

Траєкторія. Шлях. Переміщення.
§7


13/3

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху.
§8


14/4

Розв´язування задач
§9

15/5

Графіки рівномірного прямолінійного руху.
§10

16/6

Розв´язування задач.
§10

17/7

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.
§11


18/8

Розв´язування задач
§11

19/9

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.
§12

21/10

Розв´язування задач
§12

22/11

ІТБ. Л. р. № 4. «Визначення періоду обертання тіла»
§12 ЛР № 4

23/12

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.
§13

24/13

Розв´язування задач.
§13

25/14

ІТБ. № 5. «Дослідження коливань нитяного маятника»
§13
ЛР № 5

26/15

Розв´язування задач.
с.92 – 93

27/16

Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»


28/17

Навчальний проект № 2.Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи на аналіз механічного руху учасників дорожнього руху та його наслідки для власної безпеки; задачі з прикладами логістики пасажирських і вантажних перевезень в Україні й світі; уміння вибрати оптимальну траєкторію руху в конкретних життєвих ситуаціях.


Взаємодія тіл. Сила (26 год )

29/1

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла.
§14, §15

30/2

ІТБ. Л.р. № 6. «Вимірювання маси тіл методом зважування»
§15
ЛР № 6

31/3

Густина речовини.
§16

32/3

Розв´язування задач
§17

33/4

ІТБ Л. р. № 7. «Визначення густини речовини»
§15ЛР № 7

34/5

Взаємодія тіл. Сила.Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.
§18


35/6

Розв´язування задач


36/7

Сила тяжіння.
§20

37/8

Деформація. Сила пружності. Закон Гука.
§19

38/9

ІТБ Л. р. № 8. «Дослідження пружних властивостей тіл»
§19 ЛР № 8

39/10

Розв´язування задач


40/11

Вага тіла. Невагомість.
§20

41/12

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.
§21

42/13

ІТБ. Л. р. № 9. «Визначення коефіцієнта тертя ковзання»
§21 ЛР № 9

43/14

Розв´язування задач


44/15

Контрольна робота № 3 з теми «Взаємодія тіл. Сила»


45/16

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.
§22

46/17

Розв´язування задач.


47/18

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.
§23, 24

48/19

Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри Розв´язування задач
§25

49/20

 Сполучені посудини. Манометри.
§26

50/21

Розв´язування задач.


51/22

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.
§27

52/23

ІТБ Л. р. № 10. «З’ясування умов плавання тіла»
§27ЛР№ 10

53/24

Розв´язування задач
§28

54/25

Розв´язування задач
§29

55/26

Контрольна робота № 4 з теми «Взаємодія тіл. Тиск»


56

Навчальний проект № 3Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на аналіз явища інерції, сил тертя і пружності, їх наслідки для власної безпеки; матеріали з досягнення українських конструкторів у суднобудуванні, повітроплаванні тощо


Механічна робота та енергія (11+1 год.)
57/1

Механічна робота. Потужність.
§30 §31

58/2

Розв´язування задач


59/3

Механічна енергія та її види.
§32

60/4

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.
§33

61/5

Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.
§34

62/6

Розв´язування задач


63/7

ІТБ Л. р. № 11. «Вивчення умови рівноваги важеля»
§34ЛР№ 11

64/8

Коефіцієнт корисної дії механізмів.
§35

65/9

ІТБ № 12. «Визначення ККД простого механізму»
§35ЛР№ 12

66/10

Розв´язування задач


67/11

Узагальнюючий урок


68/12

Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія»


69

Навчальний проект № 4


70

ЕкскурсіяНавчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи й задачі на застосування закону збереження енергії, розрахунок параметрів простих механізмів, умов їх безпечного використання; інформаційні матеріали про досягнення українських конструкторів у машинобудуванні й будівництві.